Berufung - Priester aus Mödling

Pfarrer Gottfried Klima Pfarrer Gottfried Klima
Pater Michael Weiss OCist Pater Michael Weiss OCist
Kaplan Lukas Rihs Kaplan Lukas Rihs
Pfarrer Josef Lichtenecker Pfarrer Josef Lichtenecker †
  Fr. Ewald Nathanael Donhoffer OPrĉm

aktualisiert am 23-Mai-2021
Mitteilungen bitte an webmaster@othmar.at